Hoe een regionaal kantoor openen in Brussel

Bij de opening van een regionale vertegenwoordiging in Brussel komen heel wat formaliteiten kijken.  Indien u in Brussel een regionaal kantoor wil openen, raden we u om vooral contact op te nemen met de adjunct-commissaris Karin Impens van de Commissaris voor Europa en de Internationale Organisaties via kimpens@commissioner.brussels of via +32 (0)2 430 36 11.

Regionale en stedelijke vertegenwoordigingen hebben geen juridisch statuut en beschikken bijgevolg niet over dezelfde voorrechten en immuniteiten als nationale vertegenwoordigingen. We raden u aan een regionaal attest aan te vragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit zal uw administratieve contacten aanzienlijk vergemakkelijken.

Hieronder vindt u alvast enkele nuttige tips:

Belastingen  
  • Op federaal niveau

Een aantal vertegenwoordigingen wordt bemand door personen die door hun regio worden gedetacheerd. Deze detachering mag maximaal 5 jaar duren. Deze personen behouden hun sociale zekerheid in het land van oorsprong en kunnen ervoor kiezen om geen fiscaal resident in België te worden. Indien ze afkomstig zijn uit een Europese regio, kunnen zij zich inschrijven bij een Belgische mutualiteit via het adequate Europese formulier (E106, E128 of de blauwe kaart).

  • De gewestelijke belasting ten laste van bedrijven en zelfstandigen
  •  

Wie moet deze belasting betalen? De natuurlijke persoon die op 1 januari 2004 op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gebouw gebruikt om er, voor eigen rekening, een beroepsactiviteit uit te oefenen, incl. een zelfstandig beroep. Deze activiteit kan al dan niet winstgevend zijn. De rechtspersoon of feitelijke vereniging die op 1 januari van elk jaar op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gebouw gebruikt als maatschappelijke, administratieve, bedrijfs- of exploitatiezetel. Het bedrag van deze forfaitaire belasting voor 2007 bedraagt 89,90 €.  Met deze gewestbelasting worden gewestdiensten, zoals het openbaar vervoer, de brandweer, de huisvuilophaling, de tewerkstelling gefinancierd.

  • Gewestelijke belasting ten laste van de gezinshoofden

Is de tegenhanger van voorgaande belasting en slaat op de privépersonen. Elk jaar moeten de gezinshoofden in het Gewest een forfaitaire belasting van 89,90 EUR betalen tenzij ze beantwoorden aan de vrijstellingsvoorwaarden vastgelegd in de ordonnantie. Ook deze taks is gebaseerd op de situatie op 1 januari van het jaar. Wie moet deze belasting betalen ? Het gezinshoofd dat op 1 januari 2007 een gebouw als hoofd- of tweede verblijf betrekt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het begrip gezinshoofd wordt door de bevolkingsregisters bepaald.

  • Belasting op onroerende goederen

Dit is de gewestbelasting verschuldigd door eigenaars van gebouwen die niet bestemd zijn voor bewoning (“eigenaarsbelasting”) en wordt berekend per m2. Vertegenwoordigingskantoren kunnen hieraan worden onderworpen indien deze taks op basis van het afgesloten huurcontract onder de vorm van een huurlast te hunnen laste valt. Voor 2007 wordt het bedrag van de belasting berekend a rato van 7,01 EUR per m² vloeroppervlakte boven de eerste 300 vierkante meter voor de handelsactiviteiten of de eerste 2.500 vierkante meter indien het gaat om oppervlakten bestemd voor industriële of ambachtelijke activiteiten. De ordonnantie voorziet echter in een aantal vrijstellingen voor gebouwen die dienen voor specifieke sociale activiteiten, betoelaagd of erkend door de overheid, voor zover deze uitgeoefend worden zonder winstoogmerk.

Teruggave BTW

In bepaalde omstandigheden kan de BTW worden teruggevorderd. Om de BTW te recupereren dienen regionale vertegenwoordigingen onderworpen te zijn aan de BTW in hun land van herkomst. De aanvraag tot terugbetaling moet gebeuren bij het :

Centraal BTW-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen (dienst terugbetalingen)
Zaveltoren - 25ste verdieping
J. Stevensstraat 7
B - 1000 Brussel
Tel.: (+32) 2 552 59 77 of 82
Fax: (+32) 2 552 55 51

Meer informatie vind je terug op www.fisconet.be – BTW – wetgeving –Europese richtlijnen– 8e richtlijn terugvordering (EU-burgers) – 13e richtlijn (niet-EU-burgers). Rondzendbrieven 6/81 (EU-burgers) en 4/88 (niet-EU-burgers) leggen de procedure voor terugvordering uit.

Limosa melding

Wanneer u als niet-Belgische werknemer of zelfstandige tijdelijk of gedeeltelijk opdrachten uitvoert in België, moet u deze activiteiten op voorhand melden. Ook stagiairs die hun stage geheel of deels in België uitvoeren, moeten worden gemeld.  Meer informatie over de Limosa melding.

Verblijfsrecht - Werkvergunning

In België wordt er een onderscheid gemaakt tussen een verblijfs- en een werkvergunning.